Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์
เลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโททางนโยบายรัฐ ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย นิวซีแลนด์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ประธานที่ปรึกษา Chira Academy ในนามบริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด นายยกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านแผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค (APEC HRDWG) กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นผู้ก่อตั้งและอยู่ในตำแหน่งนาน 15 ปี) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นที่ปรึกษางานและโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บมจ. มีเดีย อ็อฟ มีเดียส์ โครงการสัมมนาเพื่อหาวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน โครงการศึกษาและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดีให้การไฟฟ้านครหลวง โครงการดำเนินการปรับปรุงองค์กรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการสัมมนาเพื่อหาวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การวิจัยสำรวจบรรยากาศในการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานประกันสังคม โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรและสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้บริษัท TN – NIXDORF COMPUTER (THAILAND) CO.,LTD.