Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

สัมมนาเจาะลึก: ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.

เวลา - สถานที่
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
เวลา 09:00 - 17:00 น.
รายละเอียด
08:00 ลงทะเบียน
08:45 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ กับการลงทุนพัฒนาตลาดนัด-ตลาดสด
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
09:30 พักรับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง
09:45 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัด-ตลาดสด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณทนุธรรม หนูเพชร นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตยานาวา
10:45 ประสบการณ์การพัฒนาและบริหารตลาดน้ำคลองลัดมะยม
คุณชวน ชูจันทร์ คณะผู้จัดตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยม
11:45 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 ประสบการณ์การพัฒนาและบริหารตลาดยิ่งเจริญ
คุณสายชล สวัสดิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและบริหารพื้นที่ ตลาดยิ่งเจริญ
14:00 การสร้างจุดเด่นในตลาดจากประสบการบริหารตลาดนัดเศรษฐีให้ประสบความสำเร็จ (1)
ดร.สมพล รัชตพิมลชัย Chief Marketing Officer, Klong Suan Plu Co.,Ltd.
15:00 พักรับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง
15:15 เทคนิคในการบริหารจัดการตลาดจากประสบการบริหารตลาดนัดเอกชน (2)
ดร.กวีพจน์ วรยิ่งยง กรรมการผู้จัดการ บจก.รัตนนุชพัฒนา/เจ้าของตลาดอ่อนนุช กทม
16:15 แนวทางการทำการตลาดธุรกิจจากประสบการณ์การพัฒนาและบริหารตลาดเลียบด่วน
คุณทศพล วชิรเดชา Managing Director L&T Asset Co.,Ltd.
17:15 ปิดการสัมมนา
หมายเหตุ: วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญอาจมีการเปลี่ยนแปลง  update 22/8/18

6,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

ดร. กวีพจน์ วรยิ่งยง
กรรมการผู้จัดการ บจก.รัตนนุชพัฒนา/เจ้าของตลาดอ่อนนุช กทม
คุณ ชวน ชูจันทร์
คณะผู้จัดตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยม
คุณ ทนุธรรม หนูเพชร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตยานาวา
คุณ ทศพล วชิรเดชา
Managing Director L&T Asset Co.,Ltd.
ดร. สมพล รัชตพิมลชัย
Chief Marketing Officer, Klong Suan Plu Co.,Ltd.
คุณ สายชล สวัสดิชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและบริหารพื้นที่ ตลาดยิ่งเจริญ
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ