Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

สัมมนาเจาะลึก: ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต

เวลา - สถานที่
ผ่านไปแล้ว - หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างอัพเดต
รายละเอียด
08:00 ลงทะเบียน
08:45 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ กับการลงทุนพัฒนาตลาดนัด-ตลาดสด
09:30 พักรับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง
09:45 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัด-ตลาดสด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10:45 ประสบการณ์การพัฒนาและบริหารตลาดน้ำคลองลัดมะยม
11:45 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 ประสบการณ์การพัฒนาและบริหารตลาดยิ่งเจริญ
14:00 การสร้างจุดเด่นในตลาดจากประสบการบริหารตลาดนัดเศรษฐีให้ประสบความสำเร็จ (1)
15:00 พักรับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง
15:15 เทคนิคในการบริหารจัดการตลาดจากประสบการบริหารตลาดนัดเอกชน (2)
16:15 แนวทางการทำการตลาดธุรกิจจากประสบการณ์การพัฒนาและบริหารตลาดเลียบด่วน
17:15 ปิดการสัมมนา
หมายเหตุ: วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญอาจมีการเปลี่ยนแปลง  update 22/8/18

6,000 บาท
(ยังไม่รวม VAT 7%)

ลงทะเบียน
Share via
  

หมายเหตุ:

  • นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ผู้บรรยาย

ดร. กวีพจน์ วรยิ่งยง
กรรมการผู้จัดการ บจก.รัตนนุชพัฒนา/เจ้าของตลาดอ่อนนุช กทม
คุณ ชวน ชูจันทร์
คณะผู้จัดตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยม
คุณ ทนุธรรม หนูเพชร
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตยานาวา
คุณ ทศพล วชิรเดชา
Managing Director L&T Asset Co.,Ltd.
ดร. สมพล รัชตพิมลชัย
Chief Marketing Officer, Klong Suan Plu Co.,Ltd.
คุณ สายชล สวัสดิชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและบริหารพื้นที่ ตลาดยิ่งเจริญ
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
หลักสูตรแนะนำอื่นๆ