THAI REAL ESTATE
BUSINESS SCHOOL
Eng
Thai
อัพเดทล่าสุด ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ณ กันยายน 61
ดูทั้งหมด Post: 03 พฤษภาคม 2019
Share via
   

 

         มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

            ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำ ราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด

 


 

        สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้าง ล่าสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561-กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 3) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +0.16% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ ไม้เพิ่มขึ้น 0.80% ซีเมนต์เพิ่มขึ้น 0.30% คอนกรีตเพิ่มขึ้น 0.10% กระเบื้องเพิ่มขึ้น 1.00% วัสดุฉาบเพิ่มขึ้น 0.30% วัสดุอื่นๆเพิ่มขึ้น 0.30% และส่วนวัสดุที่ลดลง สุขภัณฑ์ลดลง -0.20% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:
 

 

ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น 0.10% ในไตรมาสที่ 3/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 

 

 

หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)
รุ่นที่ 26, วันพุธที่ 19 - วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

 

 

โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนกันยายน 2561 มีผลออกมาดังนี้: สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน กันยายน 61         

            1.  พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนมิถุนายน 61 (มิถุนายน 2561- กันยายน 2561)

            2.  จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมิถุนายน 2561- กันยายน 2561 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +0.16% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น จากกลุ่มวัสดุ ซีเมนต์ คอนกรีต กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว วัสดุอื่นๆ  ส่วนวัสดุที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ สุขภัณฑ์ โดยปรับลดลงเล็กน้อย เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง +0.16% (ผลจากการปรับเพิ่มขึ้น ของกลุ่มวัสดุ ไม้ ซีเมนต์ คอนกรีต กระเบื้อง วัสดุอื่นๆ)

            3.  ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4.  กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5.  เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.10% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว ทำให้ราคาค่าก่อสร้างโดยรวมเท่ากับราคาก่อสร้าง ของเดือน มิย.61

           รายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้: คลิกดูภาพใหญ่


 

 

Tag: ราคาค่าก่อสร้างอาคาร ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร 2561 ,  ราคาค่าก่อสร้าง 2561 ,ราคาประเมินค่าก่อสร้าง 2561ราคาค่าก่อสร้างปี 2561