Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

RE121: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์
(Cash flow) รุ่นที่ 32

RE121: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Cash flow) รุ่นที่ 32
(สำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์)
(วันที่ 1 กรกฎาคม, 7, 21, 28 สิงหาคม 2553 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถ.พระราม 9)