Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2552

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2552
แถวยืน:
อ.อติณัช ชาญบรรยง คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย
แถวนั่ง: รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์