Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2551

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2551
แถวยืน:
อ.อติณัช ชาญบรรยง ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล
แถวนั่ง: ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อาจารย์จอห์น คูเปอร์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์