Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2551

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 ณ โรงแรมดุสิตธานี
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2551
แถวยืน:
ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล และคุณวสันต์ คงจันทร์
แถวนั่ง: Dr.John GLASCOCK คุณประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
อ.อติณัช ชาญบรรยง