Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2550

วันพุธที่ 19 กันยายน 2550 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2550
แถวยืน:
ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล และคุณวสันต์ คงจันทร์
แถวนั่ง: ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน คุณประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
อ.อติณัช ชาญบรรยง