Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 3/2549

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2549 ณ ภัตตาคารปักกิ่ง ถ.สุขุมวิท 21
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 3/2549

แถวยืน: คุณปัทมา จันทรานุกูล ดร.โสภณ พรโชคชัย
แถวนั่ง: คุณประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ ศ.เอช ดี คัมมายเยอร์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์