Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 3/2548

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2548 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 3/2548

แถวยืน: คุณอติณัช คุณวสันต์ รศ.นิพัทธ์ คุณปัทมา ดร.โสภณ
แถวนั่ง: คุณประทักษ์ ผศ.อัศวิน ศ.เฮช.ดี. คัมมาเยอร์