Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2547

วันที่ 16 ธันวาคม 2547 ณ โรงแรมแชง-กรีลา กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2547

คุณปัทมา ผศ.อัศวิน คุณประทักษ์ รศ.นิพัทธ์ ดร.โสภณ คุณวสันต์ คุณอติณัช