Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

RE121: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์
(Cash flow) รุ่นที่ 37 (สำหรับ บจก.ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล)

RE121: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Cash flow) รุ่นที่ 37
(สำหรับ บจก.ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล)
(วันอังคารที่ 23 - พุธที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 08:30 - 17:00 น.)