Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 56
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจากซ้าย คุณปัทมา จันทรานุกูล (กรรมการอำนวยการ AREA), คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ (อดีต MD ธ.อาคารสงเคราะห์), รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์, ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ Cafe De Laos Restaurant