Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

RE120: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 18
(สำหรับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน))

RE120: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 18
(สำหรับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน))  
(วันศุกร์ที่ 19 - เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 เวลา 08:30 - 17:00)