Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 104
(สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 1)

AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 104 (สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 1)
(วันอังคารที่ 5 - พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)