Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 106
(สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 3)

AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 106 (สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 3)
(วันจันทร์ที่ 18 - พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)