Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 111
(สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 6)

AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 111 (สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 6)
(วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม - พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงแรมเบอร์เค ลีย์ ประตูน้ำ กทม.)