Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 107
(สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 4)

AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 107 (สำหรับ ธนาคารออมสิน รุ่นที่ 4)
(วันจันทร์ที่ 25 - พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08:30 - 17:30 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)