Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2557
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมแถวนั่งจากซ้าย: คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์(ประธาน) ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
แถวยืนจากขวา: ดร.โสภณ พรโชคชัย(ผอ.โรงเรียนฯ) คุณปัทมา จันทรานุกูล อ.อติณัช ชาญบรรยง ณ ห้องอาหารไชน่าพาเลซ โรงแรมปรินซ์พาเลซ