Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2/2557
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมแถวนั่งจากซ้าย: คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์(ประธาน) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ิ์
แถวยืนจากขวา: ดร.โสภณ พรโชคชัย(ผอ.โรงเรียนฯ) คุณปัทมา จันทรานุกูล ณ โรงแรมดุสิตธานี