Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1/2559
โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม แถวนั่งจากซ้าย: คุณโอม ราบันดารี ศ.พรเทพ ศรีนฤหล้า คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธาน) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ดร.โสภณ พรโชคชัย คุณปัทมา จันทรานุกูล ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ