Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

สัมมนา: การพัฒนาตนเองสู่ผู้มีประสิทธิผลในการทำงาน

สัมมนา: การพัฒนาตนเองสู่ผู้มีประสิทธิผลในการทำงาน
(สำหรับ บริษัท เจ.วี.คอนโทรล จำกัด)
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย