Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

หลักสูตร: การเตรียมพร้อมเข้าสอบ ผู้ประเมินระดับชั้นสามัญ
(สำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์)

หลักสูตร: การเตรียมพร้อมเข้าสอบ ผู้ประเมินระดับชั้นสามัญ
(สำหรับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน))
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย