Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ศาสตราจารย์ จอห์น คูเปอร์
ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าทรัพย์สินจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ศาสตราจารย์ คูเปอร์ สอนการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ณ มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย เป็นเวลาถึง 23 ปี จริงๆ แล้วท่านทำงานด้านประเมินตั้งแต่ พ.ศ. 2502 สมัยอยู่กับการรถไฟออสเตรเลียใต้ ที่สำคัญท่านมีประสบการณ์การสอน และการเป็นที่ปรึกษาในประเทศอาเซียน เช่น ประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษากรมที่ดิน (พ.ศ. 2538-2543), มาเลเซียในฐานะศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (พ.ศ. 2535-2538) และอินโดนีเซียในงานอบรมประเมินของรัฐบาลออสเตรเลีย (พ.ศ. 2544-2545) ท่านเขียนหนังสือ บทความทางวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนาระหว่างประเทศมากมาย เพราะท่านมีประสบการณ์ทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินโดยตรง มาเป็นเวลารวมมากกว่า 40 ปี (นับจาก พ.ศ. 2502) ท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองทางสถิติ และเศรษฐศาสตร์เพื่อ การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ท่านยังศึกษาควบรวมกับความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ ท่านถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์สำหรับงานประเมินค่าทรัพย์สินจริงๆ