Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ดร. ประภัสร์ จงสงวน
อดีตผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

          จากประสบการณ์การดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในองค์กรของรัฐ อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และในฐานะรองผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไม่เป็นเรื่องแปลกที่ ดร. ประภัสร์ จะถูกจัดให้รับบทผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าของภาครัฐท่านหนึ่ง ในเรื่องการบริหารจัดการและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สาธารณะ และบ่อยครั้งในตำแหน่งนั้น ๆ ที่ดร.ประภัสร์มีเพียงคติพจน์ “เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม” เท่านั้นที่พอจะยึดเป็นเสาหลักได้

          ดร.ประภัสร์ จบนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาอาชญวิทยาจากมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ เมืองเฟรสโน และดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง