Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

พันเอก ดร. รอยบุญ เลาหะวิไลย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิริทนงพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

          ดร.รอยบุญ จบเศรษฐศาสตร์บัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และดุษฎีบัณทิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เคยรับราชการทหาร ในปี 2528-2556 ตำแหน่งล่าสุดเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก่อนลาออกมาประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จนปัจจุบัน มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายแห่ง

          ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิริทนงพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้น ชื่อ เดอะเมเปิ้ล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียอินเตอร์เฮ้าส์ จากัด โครงการ บ้านแฝด และ ทาวน์โฮม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซิลเวอร์ทาวน์ จำกัด โครงการ The silver เป็นศูนย์ให้บริการดูแลผู้สูงวัย