Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 82
(สำหรับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.))

AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 82 (สำหรับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.))
(วันที่พฤหัสบดีที่ 4 - เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 กนอ. สนญ.)