Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2550

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1/2550

อ.อติณัช ชาญบรรยง รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์  ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ดร.โสภณ พรโชคชัย