Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2549

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 2/2549

แถวยืน: คุณอติณัช คุณวสันต์ คุณปัทมา ดร.โสภณ
แถวนั่ง: ผศ.อัศวิน รศ.นิพัทธ์ คุณประทักษ์ รศ.มานพ