Eng
Thai

THAI REAL ESTATE

BUSINESS SCHOOL

เกี่ยวกับเรา

         โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย Thai Real Estate Business School (TREBS) เป็นสถาบันการศึกษาระดับ นานาชาติด้านอสังหาริมทรัพย์ มีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อ เตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้จริง รวมทั้งนักประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงิน และ หน่วยงาน ราชการที่ต้องการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสังหาริมทรัพย์

 

          TREBS มีหลักสูตรตั้งแต่การหามูลค่าทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระหลักของงานอสังหาริมทรัพย์ การคำนวณความ เป็นไปได้ทางการเงินในการพัฒนาโครงการ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ครบถ้วนขบวน การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์

 

        TREBS จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ทำการฝึกอบรมมาแล้วกว่า 400 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจากทั้งภาครัฐและ เอกชน และได้รับความร่วมมือจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งบันความรู้และประสบการณ์จริง และวิทยากรจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทำงาน มาให้ความกระจ่างในการทำงานโดยเฉพาะ

ดร. โสภณ พรโชคชัย
PhD D.FIABCI CRS MRICS
Director, Thai Real Estate Business School

ดร.โสภณ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานประเมินค่าทรัพย์สิน โดยได้รับเชิญให้ไปบรรยายด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับ ESCAP, UN-Habitat, World Bank และองค์กรนานาชาติอื่น ดร.โสภณ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาที่ดินและที่อยู่อาศัยจาก Asian Institute of Technology (AIT) ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินจาก LRTI - Lincoln Institute of Land Policy และหลักสูตรการพัฒนาที่อยู่อาศัยจาก Katholieke Universeit Leuven (Belgium)

ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย นายกสมาคม FIABCI ประเทศไทย และสมาคมผู้ซื้อบ้าน ผู้แทนสมาคม International Association of Assessing Officers ในไทย เป็นสมาชิก Global Valuation Forum ของ the Appraisal Foundation (USA) และกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

งานสำรวจวิจัยชิ้นสำคัญ คือ การค้นพบสลัมจำนวน 1,020 แห่ง (พ.ศ.2528) การสร้างแบบจำลอง CAMA (Computer Assisted Mass Appaisal) เพื่อการประเมินค่าทรัพย์สิน (ปี.2533) การพยากรณ์บ้านว่างอย่างถูกต้องจำนวน 300,000 หน่วย (ปี 2538, 2541) การศึกษาการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ (ปี 2543) และการสร้างแบบจำลองในการประเมินมูลค่าที่ดิน (ปี 2545) การวางมาตรฐานวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินเวียดนาม (ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เวียดนาม ปี 2549) การเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง อินโดนีเซีย (ปี 2551) โครงการเวนคืน ธนาคารโลก ณ กรุงจาการ์ตา (ปี 2553) โครงการที่ปรึกษากระทรวงการคลัง กัมพูชา (2555) การสำรวจอสังหาริมทรัพย์อาเซียน (2558) โครงการศึกษานครทั่วโลก (2558) และการย้ายสวนสัตว์กรุงเทพฯ (2562)